Informacja na temat realizowanej operacji. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW 2014 - 2020

Działanie 16 "Współpraca"

Nazwa / imię i nazwisko Beneficjenta

MYKOHERBALS

1. Numer umowy o przyznaniu pomocy

00048.DDD.6509.00252.2022.15

2. Tytuł operacji

Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie suszu z ekologicznie uprawianej soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) o wysokich parametrach jakościowych i funkcjonalnych. Development of innovative products based on dried material from ecologically grown Hericium erinaceus with high quality and functional parameters.

3. Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji

jakość/przetwórstwo żywności i odżywianie

4. Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)

od 01-05-2023 do 31-12-2024

5. Źródła finansowania operacji

1. Przyznana pomoc na realizację operacji w wysokości 2 416 371,00 zł, w tym:
- 1 537 536,86 zł ze środków EFRROW
- 878 834,14 zł z krajowych środków publicznych
2. Środki własne w wysokości 106 296,33 zł

6. Całkowity budżet operacji

2 522 667,33 zł

7. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji

Kraj: Polska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: 2014PL06RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): Podregion Poznański

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): Podregion Miasto Poznań, Podregion Leszczyński, Podregion Poznański

8. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów:

PL: Celem operacji jest optymalizacja ekologicznych warunków uprawy owocników soplówki jeżowatej o wysokich parametrach użytkowych, optymalizacja procesu przygotowania suszu z owocników oraz wytworzenia produktów na bazie suszu i mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. Otrzymanie suszu i wytworzenie produktów na bazie suszu będzie się odbywało z wykorzystaniem innowacyjnych pilotażowych linii technologicznych zapewniających higieniczne warunki procesu produkcji.

EN: The aim of the operation is to optimize the ecological conditions for the cultivation of Hericium erinaceus fruiting bodies with performance parameters, optimizing the process of dried fruiting with fruiting bodies and creating products based on dried fruit and microencapsulated chokeberry pomace. About the maintenance of dried material and the production of products as a result of dried material, efficient pilot methods of technological lines, hygienic conditions of the production process will happen.

9. Opis działań podejmowanych w ramach operacji

PL: Realizacja operacji będzie obejmowała następujące etapy:

I. Opracowanie innowacyjnego sposobu ekologicznej uprawy soplówki jeżowatej. Selekcja i standaryzacja owocników będzie możliwa dzięki wykonanym pracom badawczym.

II. Opracowanie technologii mikrokapsułkowania z wykorzystaniem suszenia rozpyłowego. Optymalizacja procesu produkcji mikrokapsułek będzie oparta na wynikach badań naukowych charakteryzujących mikrokapsułki, tj. analiza termiczna DSC, wielkość mikrokapsułek, spektroskopia FTIR, obrazowanie SEM, potencjał antyoksydacyjny, uwalnianie substancji bioaktywnych in vitro, czystość mikrobiologiczna.

III. Opracowanie pilotażowej linii przemysłowej technologii produkcji suszu z owocników soplówki jeżowatej. Optymalizacja procesu produkcji suszu będzie oparta na wynikach badań naukowych, tj. ocena potencjału antyoksydacyjnego, analiza zawartości glukanów i czystości mikrobiologicznej na każdym etapie przygotowania suszu.

IV. Opracowanie pilotażowej linii przemysłowej technologii wytwarzania produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej. Optymalizacja procesu kapsułkowania suszu będzie się opierała na wynikach badań naukowych, tj. ocena potencjału antyoksydacyjnego, zawartości glukanów, czystości mikrobiologicznej.

EN: The implementation of the operation will include the following stages:

I. Development of an innovative method of ecological cultivation of Hericium erinaceus. Selection and standardization of fruiting bodies will be possible thanks to the research work.

II. Development of microencapsulation technology using spray drying. Optimization of the microcapsules production process will be based on the results of scientific research characterizing microcapsules, i.e. DSC thermal analysis, microcapsule size, FTIR spectroscopy, SEM imaging, antioxidant potential, release of bioactive substances in vitro, microbiological purity.

III. Development of a pilot industrial line for the production of dried fruit from the fruiting bodies of the Hericium erinaceus. The optimization of the dried herb production process will be based on the results of scientific research, i.e. the assessment of the antioxidant potential, analysis of the glucan content and microbiological purity at each stage of the preparation of the dried herb.

IV. Development of a pilot industrial line of technology for the production of products based on dried fruiting bodies of the Hericium erinaceus. Optimization of the dried herb encapsulation process will be based on the results of scientific research, i.e. the assessment of antioxidant potential, glucan content, microbiological purity.

10. Opis kontekstu operacji

PL: Soplówka jeżowata jest gatunkiem grzyba o wysokich właściwościach prozdrowotnych. Wykazano dotychczas, że niskocząsteczkowe metabolity wtórne wytwarzane w jej owocnikach wykazują m.in. działanie stymulujące syntezę czynnika wzrostu nerwów (NGF), mają aktywność antyoksydacyjną, przeciwzapalną, przeciwalergiczną, bakteriobójczą, wspierają prawidłową kondycję mikrobiomu, łagodzą stany depresyjne.
Polisacharydy natomiast mają właściwości immunostymulujące i przeciwnowotworowe. W związku z tym w trakcie realizacji projektu zamierza się wprowadzić do uprawy w warunkach kontrolowanych 4 odmiany soplówki jeżowatej (1 odmiana komercyjna i 3 nowe odmiany z kolekcji grzybów uprawnych i leczniczych Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu). Spośród pozyskanych odmian zostanie wytypowana odmiana charakteryzująca się najwyższymi parametrami funkcjonalnymi i jakościowymi, która będzie następnie przetwarzana.
W rezultacie powstaną innowacje produktowe w postaci ekologicznych i standaryzowanych na zawartość β- i α-glukanów owocników soplówki jeżowatej, susz z tych owocników i dwa produkty na bazie suszu.
Ekologiczne i standaryzowane owocniki soplówki jeżowatej nie są obecnie uprawiane przez polskich rolników. Susz oraz produkty oparte na ekologicznych i standaryzowanych owocnikach soplówki jeżowatej nie są również obecnie wytwarzane przez polskich i europejskich producentów.
W projekcie zamierza się również wykorzystać wyniki badań dotyczące przeciwdrobnoustrojowego oddziaływania fotokatalitycznej oksydacji i zimnej plazmy, które będą stosowana do dekontaminacji hali uprawowej i do dezynfekcji pilotażowej linii technologicznej przeznaczonej do produkcji suszu i produktów na bazie suszu.
W trakcie realizacji projektu zostaną skonstruowane prototypowe urządzenia linii technologicznej zapewniające higieniczne warunki procesu produkcji.
Zostanie też wprowadzony autorski zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakości i środowiskiem, dotychczas nie wdrożony w żadnej innej organizacji. Operacja jednoznacznie przyczyni się do wzmocnienia powiązań pomiędzy rolnictwem, produkcją żywności a nauką, co wpłynie na większą ilość wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w praktyce.

EN: Hericium erinaceus is a species of mushroom with high health-promoting properties. It has been shown so far that low-molecular secondary metabolites produced in its fruiting bodies show, among others, stimulates the synthesis of nerve growth factor (NGF), has antioxidant, anti-inflammatory, anti-allergic, bactericidal activity, supports the proper condition of the microbiome, relieves depression.
Polysaccharides, on the other hand, have immunostimulating and anti-cancer properties.
Therefore, during the implementation of the project, it is planned to introduce 4 varieties of Hericium erinaceus to cultivation under controlled conditions (1 commercial variety and 3 new varieties from the collection of cultivated and medicinal mushrooms of the Department of Vegetable Production of the University of Life Sciences in Poznań).
From the obtained varieties, the variety with the highest functional and quality parameters will be selected, which will then be processed. As a result, product innovations will be created in the form of organic Hericium erinaceus fruit bodies standardized for the content of β- and α-glucans, dried fruit bodies and two products based on dried fruit.
Organic and standardized fruiting bodies of Hericium erinaceus are currently not cultivated by Polish farmers. Dried fruiting bodies and products based on organic and standardized fruiting bodies of Hericium erinaceus are also not currently produced by Polish and European producers.
The project also intends to use the results of research on the antimicrobial effect of photocatalytic oxidation and cold plasma, which will be used for decontamination of the cultivation hall and for disinfection of the pilot technological line for the production of dried fruit bodies and dried fruit-based products.
During the implementation of the project, prototype technological line devices will be constructed to ensure hygienic conditions of the production process. A proprietary integrated food safety, quality and environmental management system will also be introduced, so far not implemented in any other organization.
The operation will clearly contribute to strengthening the links between agriculture, food production and science, which will result in a greater number of implementations of innovative solutions in practice.

11. Dodatkowe uwag

PL: Dodatkowo obecnie na rynku polskim i europejskim nie wykorzystuje się zjawiska zimnej plazmy do higienizacji hal uprawowych w trakcie uprawy grzybów. Innowacja która zostanie opracowana i wdrożona w ramach projektu pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego i funkcjonalności biologicznej (aktywność antyoksydacyjna, zawartość β- i α-glukanów) bez konieczności użycia środków chemicznych.
Zastosowanie pełnej dezynfekcji z wykorzystaniem zjawiska zimnej plazmy, zarówno w trakcie uprawy soplówki jeżowatej jak i przygotowania suszu z jej owocników oraz produktów na bazie suszu wyeliminuje konieczność stosowania przeciwdrobnoustrojowych środków chemicznych.
Wysoka jakość produktów przyczyni się również do wydłużenia terminów ich przydatności zmniejszając tym samym marnotrawienie surowców jak i produktów. Do modyfikacji podłoży hodowlanych będą stosowane produkty uboczne pochodzące z upraw rolnictwa ekologicznego oraz przemysłu drzewnego.
Do produkcji jednego z produktów na bazie suszu również będą wykorzystane produkty uboczne z przetwórstwa aronii.
Działania minimalizujące marnotrawstwo, w szczególności w kierunku waloryzacji produktów ubocznych korespondują z ideami zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej diety i społecznej odpowiedzialności biznesu.

EN: In addition, currently on the Polish and European market, the phenomenon of cold plasma is not used for hygienization of cultivation halls during the cultivation of mushrooms.
The innovation that will be developed and implemented as part of the project will allow the reduction of microbial contamination and biological functionality (antioxidant activity, content of β- and α-glucans) without the need to use chemicals.
The use of full disinfection using the cold plasma phenomenon, both during the cultivation of Hericium erinaceus and the preparation of dried fruit from its fruiting bodies and dried products, will eliminate the need to use antimicrobial chemicals.
The high quality of the products will also contribute to extending their shelf life, thus reducing the waste of raw materials and products.
By-products from organic farming and the wood industry will be used to modify the culture substrates. By-products from chokeberry processing will also be used for the production of one of the dried products.
Actions minimizing waste, in particular towards the valorization of by-products, correspond to the ideas of sustainable development, balanced diet and corporate social responsibility.

12. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata

PL: Celem głównym operacji będzie wytworzenie produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii. Produkty te będą charakteryzowały się wysokimi parametrami jakościowymi (niski stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego i chemicznego) i wysoką funkcjonalnością prozdrowotną (wysoka zawartość związków bioaktywnych).
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj:. opracowanie innowacyjnego sposobu ekologicznej uprawy 4 odmian soplówki jeżowatej (kontrolowane warunki uprawy, modyfikacja podłoży uprawowych, selekcja odmian, dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych); opracowanie aplikacji ułatwiającej rolnikowi optymalizację warunków uprawy soplówki jeżowatej; opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii produkcji ekologicznego suszu z owocników soplówki jeżowatej i produktów na bazie suszu (prototypy urządzeń wyposażonych w moduły do dezynfekcji); zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakością i środowiskiem i ostatecznie opracowanie składu i pilotażowej linii technologicznej przeznaczonej do wytworzenia dwóch innowacyjnych ekologicznych produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej standaryzowanego na zawartość β- i α-glukanów oraz mikrokapsułkowanych wytłoków z aronii.

EN: The main objective of the operation will be to produce products based on dried Hericium erinaceus fruiting bodies and microencapsulated chokeberry pomace. These products will be characterized by high quality parameters (low degree of microbiological and chemical contamination) and high health-promoting functionality (high content of bioactive compounds).
This objective will be achieved through the implementation of specific objectives, i.e.: development of an innovative method of ecological cultivation of 4 varieties of Hericium erinaceus (controlled cultivation conditions, modification of cultivation substrates, selection of varieties, disinfection of breeding rooms); development of an application that helps the farmer to optimize the cultivation conditions of Hericium erinaceus; development and implementation of a pilot line for the production of ecological dried fruit from Hericium erinaceus fruit bodies and dried products (prototypes of devices equipped with disinfection modules); designing and implementing a proprietary integrated food safety, quality and environmental management system, and finally developing a composition and a pilot technological line for the production of two innovative ecological products based on dried Hericium erinaceus fruiting bodies standardized for the content of β- and α-glucans and microencapsulated chokeberry pomace.

13. Streszczenie praktyki na temat końcowych lub oczekiwanych wyników

PL: W ramach realizacji operacji zostaną wprowadzone innowacje produktowe, które będą posiadały szereg unikalnych cech jakościowych i funkcjonalnych:
-Gama 4 odmian soplówki jeżowatej, w tym 3 nowe, dotychczas nieuprawiane na świecie
- Standaryzowane na zawartość β- i α-glukanów owocniki soplówki jeżowatej wytypowane do produkcji suszu i produktów na bazie suszu
- Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów susz z owocników soplówki jeżowatej
- Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów kapsułkowany susz z soplówki jeżowatej
- Standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów produkt zawierający kapsułkowany susz z soplówki jeżowatej i mikrokapsułki z wytłoków z aronii Pogłębiona analiza produktów dostępnych na rynku wskazuje, że na rynku polskim i europejskim brak jest standaryzowanych na zawartość β- i α-glukanów owocników soplówki jeżowatej, suszu o tak wysokich parametrach jakościowych oraz kapsułkowanych produktów zawierających susz o wysokiej funkcjonalności oraz dodatek mikrokapsułek z wytłoków aronii.
Projekt przyczyni się do wdrożenia trzech nowych innowacji technologicznych wykorzystujących zjawisko fotokatalitycznej oksydacji i zimnej plazmy w celu higienizacji procesu uprawy i produkcji. Będą to kolejno:

- Innowacyjny sposób ekologicznej uprawy soplówki jeżowatej, o wysokich parametrach użytkowych.
- Innowacyjna technologia produkcji ekologicznego suzu z owocników soplówki jeżowatej z wykorzystaniem pilotażowej linii produkcyjnej zawierającej prototypowe urządzenia.
- Innowacyjna technologia wytwarzania ekologicznych produktów na bazie suszu z soplówki jeżowatej o wysokich parametrach funkcjonalnych i jakościowych, z wykorzystaniem pilotażowej linii produkcyjnej w skład której wejdą prototypowe urządzenia wyposażone w moduły do dezynfekcji.
Wprowadzona innowacja organizacyjna: Autorski system w zakresie zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakości i środowiskiem w przedsiębiorstwie, który zagwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów przy uwzględnieniu minimalnego wpływu na środowisko. W wyniku wdrożenia systemu zostaną zoptymalizowane zasoby, poprawi się efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, ulegną zmniejszeniu koszty operacyjne, zwiększy się wydajność i efektywność procesów, co spowoduje wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost rentowności, poprawę wizerunku firmy oraz podniesienie konkurencyjności.

EN: As part of the operation, product innovations will be introduced that will have a number of unique qualitative and functional features:
- Range of 4 varieties of Hericium erinaceus, including 3 new, not yet cultivated in the world
- Hericium erinaceus fruit bodies standardized for the content of β- and α-glucans selected for the production of dried and dried products
- Standardized for the content of β- and α-glucans, dried fruits from the fruiting bodies of Hericium erinaceus
- Standardized for the content of β- and α-glucans, encapsulated dried material from Hericium erinaceus
- A product standardized for the content of β- and α-glucans containing encapsulated dried hedgehog's mane and microcapsules of chokeberry pomace
An in-depth analysis of the products available on the market shows that the Polish and European markets lack Hericium erinaceus fruit bodies standardized for the content of β- and α-glucans, dried fruit with such high quality parameters and encapsulated products containing dried fruit with high functionality and the addition of chokeberry pomace microcapsules.
The project will contribute to the implementation of three new technological innovations using the phenomenon of photocatalytic oxidation and cold plasma to hygienize the cultivation and production process. They will be in order:
- An innovative method of ecological cultivation of Hericium erinaceus with high performance parameters.
- Innovative technology for the production of organic dried Hericium erinaceus fruit bodies using a pilot production line with prototype devices.
- Innovative technology for the production of ecological products based on dried Hericium erinaceus with high functional and quality parameters, using a pilot production line that will include prototype devices equipped with disinfection modules.
Organizational innovation introduced: A proprietary system for integrated management of food safety, quality and environment in the company, which will guarantee high quality and safety of products, taking into account the minimum impact on the environment.
As a result of the implementation of the system, resources will be optimized, the efficiency of the company's operation will improve, operating costs will be reduced, the efficiency and effectiveness of processes will increase, which will increase sales revenues, increase profitability, improve the company's image and increase competitiveness.

Opis operacji: Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie suszu z ekologicznie uprawianej soplówki jeżowatej (Hericium erinaceus) o wysokich parametrach jakościowych i funkcjonalnych

1. Zespół B+R realizujący operację:

Prace badawczo-rozwojowe będzie prowadził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP). W skład zespołu wejdą m.in.: Marta Ligaj (dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Instytut Nauk o Jakości UEP, dotychczas kierownik 3 projektów B+R), Sylwia Sady (dr nauk o zarządzaniu i jakości, Instytut Nauk o Jakości UEP), Bogdan Pachołek (dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Instytut Marketingu UEP, dyrektor ds. produktów spożywczych w Centrum Badań i Rozwoju Produktów Spółki Celowej UEP Sp. z o.o.). Prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone również u Lidera projektu.

W skład zespołu wejdą m.in.: Marek Siwulski (prof. nauk przyrodniczych, specjalista hodowli grzybów jadalnych i leczniczych, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Alina Matuszak-Flejszman (prof. nauk społecznych, dyrektor Instytutu Zarządzania UEP, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością, praktyk we wdrażaniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, ekspert ds. nauki i gospodarki NCBiR), Alfred Błaszczyk (prof. UEP, dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Instytut Nauk o Jakości UEP, technolog ds. produkcji, ekspert ds. nauki i gospodarki w NCBiR), inż. Wojciech Dopierała (specjalista ds. technicznych, doświadczenie zawodowe we wdrażaniu nowych produktów oraz rozwiązań technicznych w firmie Novazym).

2. Doświadczenie Zespołu B+R:

- ocena wpływu warunków hodowli soplówki jeżowatej na jej właściwości (Siwulski i Sobieralski, 1998; Siwulski i in. 2009; Siwulski i Zawirska-Wojtasiak, 2007)
- ocena właściwości przeciwbakteryjnych substancji naturalnych (Ligaj i in. 2020)
- ocena aktywności przeciwutleniającej z wykorzystaniem metod elektrochemicznych (Ligaj i in. 2021)
- ocena aktywności przeciwutleniającej wytłoków aronii (Sady, Błaszczyk i in. 2021)
- produkty uboczne przetwórstwa owoców w projektowaniu żywności (Pachołek, 2019)
- badania nad skutecznością i efektywnością systemów zarządzania (Matuszak-Flejszman, 2019)
- autorski system zarządzania środowiskowego (Matuszak-Flejszman, 2016)

Projekt bazuje na wynikach badań wskazujących na szeroki zakres prozdrowotnych właściwości soplówki jeżowatej (Jiang i in. 2016, Diling i in. 2017a, b, He i in. 2017, Li i in. 2018, Hetland i in. 2020, Yang i in. 2021). W projekcie zamierza się również wykorzystać wyniki badań dotyczące przeciwdrobnoustrojowego oddziaływania zimnej plazmy (Katsigiannis i in. 2022, Veereana i in. 2022), która będzie stosowana do dekontaminacji hali uprawowej i do dezynfekcji pilotażowej linii technologicznej przeznaczonej do produkcji suszu i produktów na bazie suszu.

3. Wykaz prac i rezultatów B+R operacji:

W ramach operacji zaplanowane zostały prace rozwojowe dotyczące następujących obszarów:
- opracowanie innowacyjnego sposobu ekologicznej uprawy 4 odmian soplówki jeżowatej (kontrolowane warunki uprawy, modyfikacja podłoża, dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych), certyfikowane badania owocników
- opracowanie aplikacji ułatwiającej rolnikowi optymalizację warunków uprawy soplówki jeżowatej (w wyniku realizacji operacji zostanie opracowana aplikacja komputerowa, bazująca na wykorzystaniu oprogramowania Excel, będącego narzędziem umożliwiającym obsługę arkuszy kalkulacyjnych oraz analizę wprowadzonych danych, co umożliwi rolnikowi monitorowanie wysokości plonowania soplówki jeżowatej w zależności od warunków uprawy, zamierza się osiągnąć wzrost plonowania o co najmniej 30% w porównaniu do obecnie stosowanych w gospodarstwie rolnika warunków uprawy)
- opracowanie konstrukcji prototypu urządzenia do mikrokapsułkowania wytłoków z aronii z modułem do dezynfekcji
- optymalizacja technologii mikrokapsułkowania wytłoków z aronii z wykorzystaniem suszenia rozpyłowego,
- opracowanie i wdrożenie pilotażowej linii produkcji ekologicznego suszu z owocników soplówki jeżowatej (prototypy urządzeń: suszarka, młynek, wyposażonych w moduły do dezynfekcji),
- zaprojektowanie i wdrożenie autorskiego zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakością i środowiskiem,
- opracowanie dwóch innowacyjnych ekologicznych produktów zawierających w swoim składzie susz z owocników soplówki jeżowatej standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów oraz mikrokapsułki z wytłoków aronii.

4. Metodologia badawcza:

- ocena wpływu warunków uprawy na wysokość plonowania i zawartość związków biologicznie aktywnych będzie obejmowała wprowadzenie do uprawy 4 odmian, które będą hodowane w zmiennych warunkach temp. i wilgotności na zróżnicowanych podłożach na bazie trocin oraz produktów ubocznych, m.in. łuska ziaren kawy, wytłoki roślin; w owocnikach zostanie wykonane oznaczanie właściwości przeciwutleniających z zastosowaniem metod DPPH i ABTS w technice QUENCHER, indeksu elektrochemicznego z wykorzystaniem technik woltamperometrycznych oraz β- i α-glukanów z użyciem testów enzymatycznych i metod spektrofotometrycznych; owocniki 4 odmian zostaną ocenione pod względem jakości sensorycznej metodą profilowania sensorycznego;

- optymalizacja przygotowania mikrokapsułek z liofilizowanych wytłoków z aronii z otoczką na bazie skrobi kuzu i inuliny będzie obejmowała optymalizację i walidację procesu wytwarzania mikrokapsułek z wykorzystaniem statystycznych metod projektowania eksperymentu (DOE); dobrane zostaną parametry mikrokapsułkowania takie jak temperatura, stężenia surowców; analizie poddane zostaną: wielkość mikrokapsułek, zawartość wody oraz właściwości przeciwutleniające (metody DPPH, ABTS, woltamperometryczne), czystość mikrobiologiczna; uzyskane mikrokapsułki zostaną scharakteryzowane przy pomocy takich metod jak: termiczna (DSC), obrazowanie SEM, spektroskopia FTIR oraz dializa (uwalnianie bioaktywnych substancji);

- optymalizacja warunków przygotowania suszu z owocników soplówki jeżowatej o wysokich parametrach jakościowych będzie obejmowała ocenę wpływu temp. i czasu suszenia oraz wykorzystania zjawiska elektroporacji i zimnej plazmy na właściwości antyoksydacyjne suszu (badania metodą DPPH i ABTS), indeks elektrochemiczny, zawartość glukanów i jakość mikrobiologiczną;

- optymalizacja przygotowania produktów na bazie suszu z owocników soplówki jeżowatej i mikrokapsułek z wytłoków z aronii o wysokich parametrach jakościowych i funkcjonalnych będzie obejmowała oznaczanie właściwości przeciwutleniających (metody DPPH i ABTS), indeksu elektrochemicznego z wykorzystaniem technik woltamperometrycznych, β- i α-glukanów, liczby drobnoustrojów; badania zostaną wykonane dla produktów po ich wyprodukowaniu oraz w trakcie badań przechowalniczych w celu ustalenia stabilności ich parametrów jakościowych i funkcjonalnych.

5. Wykaz innowacji będących rezultatem operacji:

a) Innowacje produktowe:

- gama 4 odmian soplówki jeżowatej, w tym 3 nowe, dotychczas nieuprawiane odmiany, które zostaną scharakteryzowane pod względem: zawartości β- i α-glukanów, aktywności przeciwutleniającej, profilu cech sensorycznych;
- standaryzowane na zawartość β- i α-glukanów owocniki soplówki jeżowatej wytypowane do produkcji suszu i produktów na bazie suszu charakteryzujące się, w porównaniu do dotychczas uprawianych o 30% niższą zawartością zarodników pleśni w owocnikach, wyższą o co najmniej 20% zawartością β- i α-glukanów, wyższą o co najmniej 15% aktywnością przeciwutleniającą;
- standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów susz z owocników soplówki jeżowatej, który w porównaniu do standardowych metod produkcji, będzie się charakteryzował wysokim stopniem czystości mikrobiologicznej (redukcja liczby pleśni i ogólnej liczby drobnoustrojów w suszu o co najmniej 30%, E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella nieobecne w 10 g suszu), wzrostem zawartości β- i α-glukanów o co najmniej 10%, wzrostem aktywności przeciwutleniającej o co najmniej 10%;
- standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów kapsułkowany susz z soplówki jeżowatej, który w porównaniu do standardowo wytwarzanego, będzie charakteryzował się wysokim stopniem czystości mikrobiologicznej (E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella nieobecne w 25 g zmielonego suszu), zawartością β- i α-glukanów wyższą o co najmniej 30%, aktywnością przeciwutleniającą wyższą o co najmniej 25%;
- standaryzowany na zawartość β- i α-glukanów produkt zawierający kapsułkowany susz z soplówki jeżowatej i mikrokapsułki z wytłoków z aronii, który w porównaniu do standardowo wytwarzanego, będzie charakteryzował się wysokim stopniem czystości mikrobiologicznej (E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella nieobecne w 25 g zmielonego suszu), zawartością β- i α-glukanów wyższą o co najmniej 25%, aktywnością przeciwutleniającą wyższą o co najmniej 30%.

b) Innowacje technologiczne:

- innowacyjny sposób ekologicznej uprawy soplówki jeżowatej poprzez odpowiedni dobór podłoży uprawowych, kontrolowanie warunków uprawy i włączenie systemu oczyszczania środowiska hali uprawowej z wykorzystaniem generatorów zimnej plazmy, co pozwoli na redukcję liczby pleśni w powietrzu hali uprawowej o co najmniej 50%, redukcję ogólnej liczby drobnoustrojów w powietrzu hali uprawowej o co najmniej 60%, wzrost wysokości plonowania o co najmniej 30%;
- innowacyjna technologia produkcji ekologicznego suszu z owocników soplówki jeżowatej z wykorzystaniem pilotażowej linii produkcyjnej zawierającej opracowane prototypy urządzeń (suszarka i młynek wyposażone w moduł do dezynfekcji) oraz generator PEF zapewni następujące korzyści: podniesienie biodostępności związków aktywnych, wysoki stopień bezpieczeństwa mikrobiologicznego (redukcja liczby pleśni i ogólnej liczby drobnoustrojów w suszu o co najmniej 30%, E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella nieobecne w 10 g suszu), możliwość standaryzacji produktów na zawartość β- i α-glukanów;
- innowacyjna technologia wytwarzania ekologicznych produktów na bazie suszu z soplówki jeżowatej z wykorzystaniem pilotażowej linii produkcyjnej zawierającej opracowane prototypy urządzeń (kapsułkarka wyposażona w moduł do dezynfekcji) zapewni następujące korzyści: wysoki stopień bezpieczeństwa mikrobiologiczngo (E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella nieobecne w 25 g zmielonego produktu, możliwość uzyskania jednorodnych struktur mikrokapsułek o średnicy 20-50 mikrometrów, możliwość standaryzacji produktów na zawartość β- i α-glukanów, możliwość produkcji stabilnych produktów o wysokiej funkcjonalności.

c) Innowacja organizacyjna:

W spółce Mykoherbals zostanie wprowadzone usprawnienie w zakresie zarządzania dotyczące zapewnienia wysokiej jakości procesów i produktów oraz minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Innowacja będzie obejmowała procesy dotyczące projektowania i realizacji działań, w ramach których będą powstawały innowacyjne produkty,czyli susz z owocników soplówki jeżowatej i produkty na bazie suszu.

Zostanie zastosowana jedna z najnowszych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Istota innowacji polega na kompleksowym podejściu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa poprzez integrację komponentów wchodzących w jego całość, w spójny system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem pozwalający na maksymalne ograniczenie roli człowieka w tych procesach, która powinna się ograniczać do procesów decyzyjnych.

W koncepcji tej wykorzystano i połączono poszczególne elementy składowe znanych już wcześniej koncepcji zarządzania, w tym m.in. koncepcji Business Process Reengineering (BPR), której istotą jest gruntowna przebudowa procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania.

Kolejną wdrożoną koncepcją będzie koncepcja zarządzania TQEM (Total Quality & Environmrnt Management), której istota polega na zarządzaniu organizacją w taki sposób, aby każdy aspekt działalności był realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego i prośrodowiskowego. Warto także zwrócić uwagę na elementy koncepcji Green Lean Management, której autorzy wskazywali na konieczność odchudzonego zarządzania organizacją. Celem jej jest unikanie marnotrawstwa oraz dążenie do racjonalizacji funkcjonowania organizacji oraz wykorzystania posiadanych zasobów.

Wszystko to będzie uwzględniało działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Zastosowane zostaną autorskie metody zarządzania opierające się między innymi na wykorzystaniu narzędzi z zakresu Green Lean Management, jak: 5S, FMEA, QFD, VSM. Zastosowanie w firmie Wnioskodawcy autorskiego systemu zarządzania obejmować będzie określone zaprojektowanie zachodzących w nim procesów w celu opracowania obowiązujących procedur i stosowanych narzędzi kontroli i monitorowania w taki sposób, aby zarządzanie działalnością operacyjną w ramach realizacji procesów przebiegało sprawnie i efektywnie.

Takie podejście zwiększy efektywność działalności Mykoherbals, ponieważ poszczególne działy będą wykonywały określone procedury zarządcze w większości bez konieczności konsultacji z zarządzającym. Autorski system w zakresie zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem żywności, jakości i środowiskiem będzie charakterystyczny tylko dla Mykoherbals sp. z o.o. i dotychczas nie został wdrożony w żadnej innej organizacji.

Wprowadzone metody przyczynią się do zagwarantowania wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów przy uwzględnieniu minimalnego wpływu na środowisko będących rezultatem operacji. Ponadto, w wyniku wdrożenia auorskiego systemu zarządzania w organizacji zostaną zoptymalizowane zasoby w wyniku efektywnego zarządzania procesami, poprawi się efektywność funkcjonowania organizacji dziąki sprawnemu i skutecznemu zarządzaniu, ulegną zmniejszeniu koszty operacyjne dzięki eliminowaniu marnotrastwa, zwiększy się wydajność i efektywność procesów operacyjnych, co w efekcie spowoduje wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost rentowności, poprawę wizerunku Mykoherbals oraz podniesienie konkurencyjności.